Obchodné podmienky elektronického obchodu 4mysport (ďalej aj „obchodné podmienky“)

 • Obsah obchodných podmienok:
 • Základné ustanovenia/pojmy
 • Kontaktné údaje
 • Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Osobitné ustanovenia
 • Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky
 • Dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Spôsob platby
 • Prevzatie tovaru
 • Reklamácia tovaru
 • Ochrana osobných údajov
 • Alternatívne riešenie sporov

Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom prostredníctvom webovej stránky s označením www.4mysport.sk (ďalej aj „internetový obchod“). Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, t.j. predávajúceho, ktorým je spoločnosť Blissform s.r.o., právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 71523/L (ďalej aj „predávajúci“) a kupujúceho, resp. spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).
Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Základné ustanovenia/pojmy:

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.
Predávajúci (dodávateľ) – je spoločnosť Blissform s.r.o., IČO: 46838589, DIČ: 2023648297, so sídlom Jedľová 858/43, 010 04 Žilina, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 71523/L. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci priamo dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúci – je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.4mysport.sk
Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.
Celková kúpna cena – vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb.
Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (kontakty na www.soi.sk)

Kontaktné údaje – len v pracovné dni 08:00 – 16:30

Mobilný telefón: +421 903 592 222
Email: 4mysport@4mysport.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK4311000000002929884924

Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Objednať tovar a uzatvoriť kúpnu zmluvu možno dvoma spôsobmi:
a/
výber tovaru/produktu z katalógu/zoznamu produktov poskytovaných predávajúcim
b/ objednávka tovaru/produktu vyrobeného podľa osobitných požiadaviek a na mieru spotrebiteľa

a/ Výber tovaru/produktu z katalógu/zoznamu produktov:

Zoznam produktov na stránkach www.4mysport.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po vyžiadaní kupujúceho a po následnom overení predávajúceho potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.
Pre zadanie objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú a/alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.4mysport.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Aby objednávka v elektronickom obchode www.4mysport.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti: identifikáciu predávajúceho, identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko/názov, bydlisko/sídlo (ulica, súpisné číslo, poštové smerové číslo, mesto, štát), v prípade právnickej osoby aj IČO – osobitne pre účely fakturačné a doručovacie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho), vybraný spôsob platby a vybraný spôsob dodania tovaru.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci buď potvrdí kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať alebo kupujúceho informuje o nedostupnosti objednaného produktu. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

b/ Objednávka tovaru/produktu vyrobeného podľa osobitných požiadaviek a na mieru spotrebiteľa:

Predávajúci je schopný upraviť a prispôsobiť tovar/produkty uvedené na stránkach www.4mysport.sk v katalógu bežne dodávaného tovaru individuálnym požiadavkám kupujúceho. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek a možnosť a schopnosť realizácie individuálnych požiadaviek kupujúceho. Dostupnosť tovaru a možnosť vyhovenia individuálnym požiadavkám bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky a cena splnenia individuálnej požiadavky kupujúceho. Individuálna požiadavka kupujúceho môže spočívať v nasledovnom: umiestnenie typu obrázku, nápisu, logá, ich počtu, umiestnenia a podobne. Individuálne požiadavky kupujúceho sa riešia telefonicky, elektronicky prostredníctvom internetovej komunikácie alebo osobne prostredníctvom návštevy vzorkovej predajne na adrese Alexandra Rudnaya 2247/23, 010 01 Žilina a následným odsúhlasením, súčasťou ktorého je aj vizualizácia finálnej podoby predávaného produktu/tovaru. Odsúhlasenie sa môže vykonať buď elektronicky alebo pri osobnom stretnutí písomným potvrdením. Telefonické odsúhlasenie sa vylučuje.
Pre určenie objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie typ produktu z katalógu, navrhne a odsúhlasí si s predávajúcim individualizáciu jeho požiadavky a vizualizáciu finálnej podoby predávaného produktu/tovaru, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.4mysport.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Aby objednávka v elektronickom obchode www.4mysport.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti: identifikáciu predávajúceho, identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko/názov, bydlisko/sídlo (ulica, súpisné číslo, poštové smerové číslo, mesto, štát), v prípade právnickej osoby aj IČO – osobitne pre účely fakturačné a doručovacie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho), vybraný spôsob platby a vybraný spôsob dodania tovaru.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci buď potvrdí kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať alebo kupujúceho informuje o nedostupnosti objednaného produktu. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

Predávajúci po doručení a overení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky e-mailom označeným ako „doručenie objednávky“. Pri potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín zaplatenia a doručenia.

Osobitné ustanovenia

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu so súhlasom predávajúceho uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho + overenie/potvrdenie objednávky predávajúcim) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.
Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.4mysport.sk sú konečné. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov a kupujúci bude vyzvaný k ich schváleniu.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť/stornovať svoju objednávku až do jej overenia/potvrdenia predávajúcim.
Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
Predávajúci je oprávnený odmietnuť vybavenie objednávky kupujúcemu, s ktorým mal v minulosti negatívnu skúsenosť (neprevzatie tovaru, nezaplatenie kúpnej ceny, opakované a nedôvodné reklamácie a podobne.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Spotrebiteľ nie je oprávnený v zmysle ustanovenie § 7 ods. 6 písmeno c/ zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek a na mieru spotrebiteľa v zmysle bodu 3 písmeno b/ obchodných podmienok. Za účelom predchádzania problémov spojených s tým, že katalógový tovar, ktorý bol upravený podľa individuálnej požiadavky kupujúceho, má nesprávnu veľkosť alebo iný vzhľad, resp. farbu, ako predpokladal kupujúci, má kupujúci možnosť vyskúšať si veľkosť a zistiť vzhľad katalógového tovaru vo vzorkovej predajni predávajúceho na adrese Alexandra Rudnaya 2247/23, 010 01 Žilina.

Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný najneskôr do ôsmich pracovných dní po prijatí a overení objednávky. Dĺžka dodacej lehoty závisí ďalej od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy.
Ak sa jedná o tovar/produkt, ktorý má predávajúci vyrobiť podľa objednávky kupujúceho, bude tovar expedovaný najneskôr do ôsmich pracovných dní po odsúhlasení vizualizácie finálnej podoby predávaného produktu/tovaru. Dĺžka dodacej lehoty závisí ďalej od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy.

Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky a po osobitnej dohode s predávajúcim aj na územie Českej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Za realizáciu dopravy zodpovedá dopravca v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.4mysport.sk.

Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru, platbou kartou alebo platbou na účet predávajúceho. V prípade platby na účet predávajúceho musí byť táto vykonaná a kúpna cena na bankový účet predávajúceho pripísaná ešte pred prevzatím tovaru. Vykonanie platby kupujúcim a jej pripísanie na bankový účet predávajúceho je podmienkou odovzdania tovaru na prepravu kupujúcemu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod k použitiu výrobku, ak to daný výrobok vyžaduje.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť.
Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie.
Tovar je kupujúcemu k dispozícii aj vo vzorkovej predajni na adrese: Alexandra Rudnaya 2247/23, 010 01 Žilina (ak pri objednávke zvolí osobný odber) po dobu 8 kalendárnych dní od overenia objednávky. Túto dobu je možné bezplatne predĺžiť na 14 kalendárnych dní od overenia objednávky. Každý ďalší deň je spoplatnený sumou 1,00 EUR bez DPH.

Reklamácia tovaru

V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru.
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákonníkom, t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. V prípade výroby tovaru na mieru kupujúceho v zmysle odsúhlasenia jeho individuálnych požiadaviek nie je možné reklamovať farbu tovaru.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou/kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované objednávkou/zmluvou kupujúcim, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve a miere a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.4mysport.sk, je povinný oznámiť predávajúcemu túto skutočnosť čo najskôr prostredníctvom elektronickej komunikácie. Do dvoch pracovných dní bude kupujúcemu zaslaný formulár „Reklamačný list“, ktorý mu reklamáciu zjednoduší. Reklamovať tovar možno aj osobne vo vzorkovej predajni. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu/tovaru, prípadne ako chyba produktu/tovaru vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu reklamované a zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: Alexandra Rudnaya 2247/23, 010 01 Žilina.
Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie elektronicky alebo pri reklamácií vo vzorkovej predajni aj osobne. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní práv a povinností správcu podľa daného zákona v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúceho, a to titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu, až do doby odvolania tohto súhlasu kupujúcim.
Podľa § 17, § 28 ods. 1 písm. f/ a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.4mysport.sk súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na 4mysport@4mysport.sk, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.
Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.4mysport.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúceho v prípade napadnutia serverov elektronického obchodu neznámymi páchateľmi – hackermi. V tom prípade vyššie uvedené pravidlá bezpečnej manipulácie s dátami neplatia.

Alternatívne riešenie sporov


Predávajúci prehlasuje, že kupujúci si môže v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písmeno t) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov uplatňovať svoje práva a nároky voči predávajúcemu aj v rámci a prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá je v zmysle zákona aj orgánom dozoru. Návrh na on-line riešenie sporu možno podať prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
Cieľom alternatívneho riešenia sporu je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť ich spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.3.2021.